پادکست اتیک – راهی برای برند شدن – بخش چهارم

دوازده گفتار کوتاه درباره اخلاق در کسب و کار با نگاهی به ادبیات و فرهنگ ایرانی

No Comments

Post a Comment