پادکست اتیک – راهی برای برند شدن – بخش نهم

دوازده گفتار کوتاه درباره اخلاق در کسب و کار با نگاهی به ادبیات و فرهنگ ایرانی 

No Comments

Post a Comment